Logo

شهرداری در روزهای اخیر

بازدید از اماکن پارک ارم و برنامه ریزی جهت بهسازی

بازدید از انبارهای شهرداری

پروژه بزرگ پیاده روی خانواده

رسیدگی به فضای سبز شهری -فرهنگسرا

رسیدگی به فضای سبز شهری

عملیات عمرانی در چهارراه بهار

کاشت گل های پاییزه در فضای سبز شهری

کاشت گلهای پاییزه در میدان مرکزی

طراحی و کد نویسی : مجید یوسفی